Privacy Smedes Fine Food

Smedes Fine Food BV, gevestigd aan Voltaweg 22, 3752 LP Bunschoten-Spakenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Smedes Fine Food BV
Voltaweg 22
3752 LP Bunschoten-Spakenburg
+31 33 2988454
info@smedesfinefood.nl
www.smedesfinefood.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Smedes Fine Food BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam 
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummers
 • Bankrekeningnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, en ook geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smedes Fine Food BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact leggen
 • Uitvoering van onze dienstverlening
 • Leveren van producten en diensten
 • Versturen nieuwsbrief
 • Versturen facturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Smedes Fine Food BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smedes Fine Food BV) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smedes Fine Food BV bewaart persoonsgegevens zolang er sprake is van een relatie, in de vorm van bijvoorbeeld medewerker/klant/leverancier/prospect.

Delen van persoonsgegevens met derden

Smedes Fine Food BV deelt alleen NAW gegevens met bijvoorbeeld leveranciers/klanten wanneer deze rechtstreeks middelen/diensten moeten leveren.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Smedes Fine Food BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smedes Fine Food BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kees@smedesfinefood.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Smedes Fine Food BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Smedes Fine Food BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kees@smedesfinefood.nl.

De volgende gegevens kunnen wij van in in bezit hebben:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer 

Smedes Fine Food BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Smedes Fine Food BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

NAW gegevens

Zolang er sprake is van een relatie

Contact maken, uitvoering onze dienstverlening, aanleveren goederen, versturen nieuwsbrief

Bankgegevens

Zolang er sprake is van een relatie

Betaling facturen

E-mail adres

Zolang er sprake is van een relatie

Contact maken en versturen nieuwsbrief

Telefoonnummers

Zolang er sprake is van een relatie

Contact maken, uitvoering van onze dienstverlening

Smedes Fine Food BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Smedes Fine Food BV
Bunschoten-Spakenburg, 25 mei 2018

 

1324